TOP MENU

ESTATUTS

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’INDÚSTRIES, COMERÇ I SERVEIS NÀUTICS ADIN 

 (modificats 15 desembre 2009)

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1.- 

Amb la denominació Associació d’Empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN), es constitueix l’associació que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de Juny d’associacions (DOGC 2423, d’1 de Juliol) i els seus estatuts. 

Article 2.-

Els fins de l’associació són impulsar el desenvolupament del sector nàutic d’esbarjo en general,  amb inclusió de qualsevol mena d’activitat industrial, comercial o de serveis relacionats al mateix, i millorar les condicions estructurals, unint els esforços dels diferents associats amb tal fi.

Per al compliment dels seus objectius l’Associació podrà portar a terme tota mena d’activitats lícites,  entre les quals, a títol indicatiu s’assenyalen les següents :

1) Elaboració, pel seu compte o mitjançant tercers, estudis sobre el sector, generals o d’activitats o aspectes concrets, amb l’objecte d’analitzar la situació i formular recomanacions concretes als afectats.

2) Prestar servei tècnic, econòmic, jurídic i financer als membres.

3) Representar i defensar els interessos professionals dels associats davant les diferents administracions publiques. Promoure davant les mateixes les iniciatives normatives, financeres o promocionals que facilitin el desenvolupament de la nàutica.

4) Mantenir contactes i col·laboració amb tota mena d’entitats, publiques o privades, nacionals o internacionals, amb objectius afins, per aconseguir el desenvolupament del sector.

5) Fomentar i difondre l’esport i turisme nàutic a totes les seves facetes, com fi en si mateix del sector.

6) Negociar enfront d’entitats publiques o privades l’accés mes avantatjós a les prestacions que es necessitin, així com coordinar les iniciatives dels membres en aquest sentit.

7) Promoure i facilitar la formació professional i permanent de les empreses del sector; tant de caràcter general, com específica per al mateix.

8) Vetllar pel prestigi i formació professional dels professionals del sector, fomentant i promovent disposicions que els protegeixin.

9) Intervenir o col·laborar amb els membres en la resolució dels conflictes que puguin sorgir entre ells o entre ells i les administracions.

10) Organitzar, promoure o participar en conferències, seminaris, reunions, estudis, fires i qualsevol altre tipus de manifestació que serveixi per promoure la nàutica d’esbarjo, turisme nàutic i l’esport nàutic.

 Article 3.-

El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Av. Reina Mª Cristina, s/n.  La Junta Directiva podrà canviar el domicili de l’Associació dins del municipi de Barcelona.

Catalunya és l’àmbit territorial principal de l’associació, si bé l’esmentat àmbit no és limitatiu per a qualsevol mena d’actuació que es desenvolupi en interès dels seus associats.

 

Capítol II. – Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4. 

Poden formar part de l’associació totes les persones jurídiques i les físiques amb capacitat d’obrar que tinguin interès als fins de l’associació. L’adhesió porta la inherent acceptació d’aquests estatuts i el compliment dels acords adoptat pels òrgans de govern, així com el pagament de les quotes o aportacions acordades.

La persones jurídiques estaran representades pel representant legal de l’entitat o per qui per aquesta es designi, sense mes requisit que la comunicació per escrit d’això a la Junta Directiva.

S’estableixen les següents classes de socis:

 1. Socis ordinaris. Seran aquells amb plenitud de drets en l’associació.
 2. Socis adherits. Seran aquells que prestin una especial ajuda i col·laboració a l’associació per al desenvolupament dels seus fins.
 3. Socis associacions / entitats. Seran aquelles associacions, federacions, fundacions o altres entitats que representin interessos de determinats col·lectius concrets del sector
 4. Socis protectors. Seran entitats publiques o privades que mitjançant aportacions econòmiques recolzen el desenvolupament de l’associació per aconseguir el seu fins
 5. Socis d’honor. Seran aquells persones físiques o entitats que pel seu prestigi, rellevància o contribució al desenvolupament de la nàutica d’esbarjo o de l’associació es facin mereixedors de tal distinció.

Els que desitgin ser socis ordinaris, adherits, socis-associacions o socis protectors de l’associació hauran de presentar una sol·licitud per escrit al Comitè Executiu, el qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que se celebri i la comunicarà a la Junta Directiva i als socis en Assemblea General més immediata.

 

Article 5. 

Són drets dels socis ordinaris de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 1. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 1. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 1. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 1. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 1. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 1. Utilitzar els serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 1. Formar part dels grups de treball.
 1. Posseir un exemplar dels estatuts.
 1. Consultar els llibres de l’associació.

Articulo 6.- 

Són drets dels socis adherits i socis d’honor de l’associació:

 1. Assistir amb veu, però sense vot, a les reunions de l’Assemblea General.
 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 1. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 1. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 1. Formar part dels grups de treball.
 1. Posseir un exemplar dels estatuts.
 1. Consultar els llibres de l’associació.

Articulo 7.- 

Són drets dels socis associacions / entitats de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 1. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius, llocs que seran exercits per la persona que l’associació / entitat-soci designi, el que serà comunicat per escrit a l’associació.
 1. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 1. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 1. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 1. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 1. Utilitzar els serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 1. Formar part dels grups de treball.
 1. Posseir un exemplar dels estatuts.
 1. Consultar els llibres de l’associació. 

Article 8.- 

Són drets dels socis protectors de l’associació:

 1. Assistir amb veu, però sense vot a les reunions de l’Assemblea General.
 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 1. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 1. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 1. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 1. Formar part dels grups de treball.
 1. Posseir un exemplar dels estatuts.
 1. Consultar els llibres de l’associació.

 

Articulo 9.-

Són deures dels socis de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per aconseguir-les.
 1. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 1. Complir les altres obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 1. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 10.-

S’estableixen les següents quotes i contribucions dels socis, que començaran a aplicar-se des de l’1 de gener de 1007 i s’actualitzaran anualment evolució segons l’IPC

 1. Socis ordinaris:
FACTURACIÓ QUOTA ANUAL
– Amb facturació fins a 1.000.000 d’Euros 360
– Amb facturació entre 1.000.001 i 2.000.000 d’Euros 720
– Amb facturació entre 2.000.001 i 4.000.000 d’Euros 1080
– Amb facturació entre 4.000.001 i 8.000.000 d’Euros 1.440
– Amb facturació superior a 8.000.000 d’Euros 1.800

 

 1. Socis-associacions / entitats:
FACTURACIÓ DEL TOTAL DELS SEUS MEMBRES / ASSOCIATS QUOTA ANUAL
– Amb facturació fins a 1.000.000 d’Euros 720
– Amb facturació entre 1.000.001 i 2.000.000 d’Euros 1440
– Amb facturació entre 2.000.001 i 4.000.000 d’Euros 2160
– Amb facturació entre 4.000.001 i 8.000.000 d’Euros 2880
– Amb facturació superior a 8.000.000 d’Euros 3600

 

 1. La quota dels socis adherits es fixarà per la Junta Directiva en cada cas, sotmetent-se a aprovació de la primera reunió de l’Assemblea General.
 1. S’estableixen les següents quotes reduïdes per circumstàncies especials:

– Empreses d’àmbit local i amb facturació fins a 500.000 Euros:                QUOTA ÚNICA ANUAL DE                                         180 Euros.

 

– Entitats associades a altres associacions del sector nàutic en general d’àmbit geogràfic provincial, local o sot-sectorials de qualsevol àmbit:                                                              50 %

 

– Entitats associades a altres associacions del sector nàutic en general d’àmbit geogràfic estatal:                                             25%

 

 1. La forma de pagament de les quotes s’establirà per la Junta Directiva. Es considerarà com a facturació la xifra del volum de negoci que consti en el compte d’explotació de l’any immediatament anterior al qual se sol·licita l’associació o la facturació generada indirectament mitjançant tercers. En cas d’entitats que es dediquin també a activitats diferents a la nàutica d’esbarjo hauran de justificar el volum de facturació que correspon a aquesta.
 1. La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea General la modificació de les quotes establertes en aquests estatuts, que deuran ser aprovades per majoria simple, sense que suposin una modificació dels mateixos.

 

Articulo 11.-

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 1. No satisfer les quotes fixades.
 1. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 12.-

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres formen part d’ella per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent els absents, els que discrepen d’ells i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 13.-

L’Assemblea General té les següents facultats:

 1. a) Modificar els estatuts.
 1. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar la seva activitat.
 1. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com aprovar o reprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 1. d) Aprovar el import de les quotes o contribució al sosteniment de l’associació dels diferents tipus de socis.
 1. e) Acordar la dissolució de l’associació.
 1. f) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se d’elles.
 1. g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 1. h) Aprovar el reglament de règim interior.
 1. i) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 1. j) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, així com les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la de la separació definitiva.
 1. k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General. 

Article 14.- 

L’ Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim una vegada al any, dins dels sis (6) mesos següents al tancament de l’exercici.

L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i deure fer-ho quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10 %; en aquest cas, l’Assemblea ha de realitzar-se dins el termini de trenta dies a partir del la formulació dóna la sol·licitud.

Article 15.-

L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

La convocatòria deure comunicar-se quinze dies abans de la data de la reunió individualment i mitjançant carta o correu electrònic dirigit al domicili assenyalat a aquests efectes o el que consti en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir l’associació.

Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President de l’associació. Si no està, han de substituir-lo, successivament, el Vicepresident o el Vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El Secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

A l’inici de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior amb la finalitat que s’aprovi o ser ratifiqui. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació han d’estar a disposició dels socis en el local social.

 

Article 16.- 

L’Assemblea General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades presents o representades amb dret a vot sigui la meitat però u. A segona convocatòria, que podrà ser convocada en la mateixa comunicació que la primera i transcorregut un termini mínim de 30 minuts des de l’hora de la convocatòria de la primera, es constituirà qualsevol sigui el numero de socis amb dret a vot presents.

El 10 % dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç de període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea, la qual decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

L’assistència de tots els associats a l’Assemblea General  deixa sense efectes qualsevol irregularitat en la convocatòria.

 

Article 17.- 

En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’associació amb dret a vot.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, fa falta un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

En el supòsit d’empat, es convocarà una nova votació en el termini de 30 minuts i en cas que aquest subsisteixi, resultarà elegida la candidatura que present al soci ordinari però antic.

Les candidatures que es presentin té dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel Secretari amb el vistiplau del President.

 

Capítol IV. La Junta Directiva.

Article 18.-

Regeix, administra y representa a l’associació la Junta Directiva, la qual està composta pel President, fins a 7 Vicepresidents, el Secretari, el Tresorer i els Vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones distintes.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis ordinaris o socis-associacions/ entitats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. Quan el nombre de membres de la Junta Directiva sigui de menys de 30, aquesta podrà designar entre elegibles a persones per ocupar els llocs vacants, sotmetent l’acord d’aprovació a l’Assemblea General en la pròxima reunió que es realitzi.

El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint, amb el vistiplau del President sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït, sempre que s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

Els membres de l’òrgan de govern exerceixen el seu càrrec de manera gratuïta, però tenen dret a l’avançament i reembors de les despeses, degudament justificats, així com la indemnització pels danys que es derivin. 

Article 19.- 

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot produir-se per:

 

 1. a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius del cessament.
 1. b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 1. c) baixa com a membre de l’associació.
 1. d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 17 dels estatuts.

Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que se celebri. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 20.- 

La Junta Directiva té les següents facultats:

 1. a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la forma més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 1. b) Prendre els acords necessaris relacionats amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 1. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 1. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 1. e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’adoptin en elles.
 1. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 1. g) Contractar als treballadors que l’associació pugui tenir.
 1. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 1. i) Establir grups de treball per aconseguir de la forma més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que sengles grups projectin portar a terme. 
 1. j) Nomenar els vocals de les Juntes Directives que deguin encarregar-se de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.
 1. k) Portar a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 

– subvencions o altres ajudes.

– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació, així com un centre de recuperació ciutadana.

 1. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 35.
 1. m) Resoldre provisionalment qualsevol en el cas que no hagin previst els estatuts i donar compte d’això en la primera reunió de l’Assemblea General.
 1. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que l’hagi estat delegada expressament.

Sense perjudici de les facultats abans relacionades, per a qualsevol operació de préstec o crèdit bancari que suposi un endeutament de l’associació superior a la xifra de TRENTA MIL EUROS per operació, es requerirà l’autorització expressa de l’Assemblea General.

Article 21.-

La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que ho substitueixi, ha de reunir-se en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas pot ser inferior a una al semestre. La convocatòria haurà de realitzar-se mitjançant carta o correu electrònic.

Deure reunir-se en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un 50 % dels membres que la componen. 

Article 22.- 

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i si hi ha un quòrum de la meitat més u.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se. L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin cal sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria de vots dels assistents. 

Article 23.- 

La Junta Directiva nomenarà en el seu si un Comitè Executiu, en el que delegarà les seves funcions, amb la excepció d’aquelles que s’acordin per la mateixa. El Comitè Executiu estarà integrat como mínim pels seus membres nats. Son membres nats del Comitè Executiu el President, els set (7) Vicepresidents,  el Secretari i el Tresorer.

La Junta Directiva pot delegar algunes de les seves facultats en u o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, u o diversos mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 24.- 

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i deuen firmar-los el Secretari i el President. A l’inici de cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El President i els Vicepresidents.

Article 25.-

Són pròpies del President les funcions següents:

 1. a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 1. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 1. c) Emetre vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 1. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 1. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’associació.
 1. f) Les restants atribucions pròpies del càrrec i aquelles per a les quals li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El President es substitut, en cas d’ absència o malaltia, pel Vicepresident 1º, pel Vicepresident 2º o pel Vicepresident de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El Tresorer i el Secretari. 

Article 26.- 

El Tresorer té com funció la custòdia dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva les quals han de ser visades prèviament pel President i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiment de crèdit o d’estalvi.

Article 27.-

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que hagi de lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

Capitulo VII. Del Secretari General 

Articulo 28.- 

La Junta Directiva, per al millor desenvolupament de l’activitat diària de l’associació, podrà decidir la contractació d’un Secretari General, que desenvoluparà la gestió executiva i ostentarà la direcció administrativa de l’associació, podent-se-li atorgar poders generals o especials per a l’exercici de totes o algunes de les funcions pròpies de la Junta Directiva que siguin legal i estatutàriament delegables.

El càrrec de Secretari General serà retribuït, sent fixada la retribució per la Junta Directiva. El Secretari General assistirà a totes la reunions de l’associació, amb veu però sense vot.

Capitulo VIII. Del Consell Assessor

Articulo 29.-

La Junta Directiva podrà nomenar un Consell Assessor, del qual podran ser membre associats o no associats de l’associació, per assessorar als diferents òrgans de l’associació en aquelles matèries que resultin d’interès.

 

Capítol IX. Les comissions o grups de treball.

Article 30.- 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball ha de ser plantejada pels membres de l’associació que vulguin formar-los, els quals han d’informar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen portar a terme.

També podran decidir la creació de comissions o grups de treball la Junta Directiva o el Comitè Executiu.

La Junta Directiva deu de preocupar-se d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals han de presentar-li un informe detallat de les seves actuacions almenys una vegada cada tres mesos.

 

Capítol X. El règim econòmic. 

Article 31.-

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 32.- 

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 1. b) les subvencions oficials o particulars.
 1. c) les donacions, les herències o els llegats.
 1. d) les rendes del patrimoni en si o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
 1. e) quantitats que es rebin de socis protectors
 1. f) quantitats que es rebin de patrocinadors

 

Article 33.-

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres segons ho disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries. 

Article 34.- 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31de Desembre.

Article 35.-

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, han de constar les signatures del President, del Vicepresident 1º, del Secretari, del Tresorer i del Secretari General.

Per poder disposar de fons basten dos signes, una de les quals ha de ser la del Tresorer o la del President, podent delegar-se mitjançant apoderament general o especial la possibilitat de disposició de fons en una de les persones amb firma.

Capítol IX. El règim disciplinari. 

Article 36.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador comença d’ofici o com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, prèvia audiència del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un termini de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que se celebri.

Capítol X. La dissolució.

Article 37.-

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 38.- 

Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa al destí dels béns i drets de l’associació, com la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho crea necessari.

Els membres de l’associació estan exclosos de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació ha de lliurar-se directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat per la seva obra a favor de la nàutica.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords als quals fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.