TOP MENU

REGLAMENT ELECTORAL

REGLAMENT DE RÈGIM ELECTORAL DE L’ASSOCIACIÓ

D’EMPRESARIS D’INDÚSTRIES, COMERÇ I SERVEIS NÀUTICS (ADIN)

PREÀMBUL

Els Estatuts de l’Associació d’Empresaris d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, modificats a l’Assemblea General Ordinària celebrada a 15 de desembre de 2.009, i degudament inscrit al Registre d’Associacions, contenen en els seus Capítols III i IV la regulació referida als òrgans de govern i representació de l’Associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’objectiu del present Reglament és dotar a l’Associació d’un instrument normatiu que estableixi els principis, organització i normes aplicables al procés d’elecció dels càrrecs electes de l’Assemblea General, amb la fi última de garantir el dret dels associats a participar en els òrgans de govern de l’Associació.

 

TÍTOL I: DEL REGLAMENT

Article 1º.- Objecte.

El present Reglament té per objecte regular el procediment per a l’elecció dels càrrecs electes de l’Assemblea General, conforme al previst en els articles 13.b., 17, 18, 19 i 23,  dels vigents Estatuts de l’Associació.

Article 2º.- Interpretació.

La regulació continguda en el present Reglament té com a principi configurador el funcionament democràtic i plural de l’Associació. Aquest principi s’aplicarà per interpretar el text del present Reglament i dels Estatuts de l’Associació i per resoldre qualsevol dubte que aquesta interpretació pugui suscitar.

TÍTOL II: DEL PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 3º.- Dret de sufragi.

Per exercir el dret de sufragi és necessària la inclusió de l’elector en el cens corresponent.

En el cas que l’associat sigui una persona jurídica, l’elector serà el seu representant a l’associació, i també podrà designar altre representant, ja sigui altra persona de la seva entitat o en altra persona que sigui representat d’altre membre de l’associació.

El sufragi serà lliure, directe i igual i en el cas que ho sol·liciti el 10% dels presents podrà ser secret.

Article 4º.- L’Assemblea General.

El present Reglament regula el règim electoral i, per tant, el procediment, per llistes tancades, per triar al President i la resta de membres de la seva Junta Directiva.

Article 5º.- Càrrecs electes.

Els càrrecs electes de l’Assemblea General de l’Associació son el President i la resta de membre de la seva Junta Directiva. 

Article 6º.- Condicions per ser elegible.

Conforme a l’establert en els Estatuts vigents de l’Associació, es condició imprescindible ser membre ordinari o soci associació-entitat de l’Associació, amb dret a vot i que mantingui tal condició el dia de la votació i estigui al corrent del pagament de les quotes.

Els requisits establerts hauran de ser complerts pels candidats en el moment de formalitzar la seva candidatura.

 Article 7º.- Elecció de la Presidència i la seva Junta Directiva.

Conforme al previst en l’article 13.b dels vigents Estatuts de l’Associació, el President i la seva Junta Directiva seran triats per l’Assemblea General. Aquesta elecció es durà a terme mitjançant el procediment establert en el present Reglament.

Article 8º.- Del mandat dels càrrecs electes.

Conforme al previst en l’article 19 dels vigents Estatuts de l’Associació, el President i la seva Junta Directiva exerciran el seu càrrec durant un període de cinc (5) anys, a explicar des de la data de presa de possessió del mateix, renovables per un altre mandat.

Abans de l’expiració del seu mandat, el President haurà de convocar eleccions conforme al previst en el present Reglament. En el cas que les eleccions convocades se celebrin en data posterior a aquella que cessés el mandat del càrrec electe de l’Assemblea General, aquell mantindrà el seu càrrec de forma interina.

Article 9º.- Convocatòria de l’Assemblea General per renovació de càrrecs.

Les Assemblees Generals es convoquen, tant en sessió ordinària com extraordinària, amb una antelació mínima de quinze (15) dies naturals a la data de la seva celebració. En el cas de les Assemblees Generals que incloguin al seu ordre del dia la renovació de càrrecs, es convocaran, tant en sessió ordinària com extraordinària, amb una antelació mínima de trenta (30) dies naturals a la data de la seva celebració i la convocatòria serà efectuada per escrit per part del President cessant, amb antelació a l’expiració del seu mandat, expressant el lloc, data, hora de convocatòria i ordre del dia dels assumptes a tractar.

Article 10º.- Candidatures.

L’elecció dels càrrecs electes de l’Assemblea General es realitzarà mitjançant la presentació de candidatures complertes en les que com a mínim hauran d’estar conformades per un president, un vicepresident 1er, un vicepresident 2on, un secretari i un tresorer, i fins a màxim de un president, un vicepresident 1er, un vicepresident 2on, 5 vicepresidents, un secretari, un tresorer i 20 vocals, que hauran de complir els requisits establerts a aquest efecte en l’article 18º dels vigents Estatuts de l’Associació.

Les candidatures hauran de ser presentades per escrit a la Secretaria General amb un mínim de quinze (15) dies naturals abans de la data de celebració de l’Assemblea General. La Comissió Electoral serà l’òrgan que decideixi sobre la seva admissió i proclamació.

Les candidatures seran obertes i estaran formades per un únic candidat a President.

Article 11º.- La Comissió Electoral.

Convocades les eleccions, es constituirà una Comissió Electoral composada pel Secretari General i el President, el Vicepresident 1er i el Secretari sortints, excepte en el cas que algun d’aquest càrrecs es presenti a la reelecció, en aquest cas, aquest/s càrrec/s seran substituïts per altres socis que no es presentin a les eleccions constituiran la Comissió Electoral per designació de Secretari General, entre aquells associats que no es presentin en cap de les candidatures.

Els membres de la Comissió Electoral no podran ser candidats i no difondran propaganda ni realitzaran cap mesura encaminada a la captació de vot per a qualsevol candidatura.
La Comissió Electoral dirigirà i supervisarà tot el procés electoral, resoldrà les consultes dels òrgans de govern, haurà de garantir la distribució equitativa de recursos a les candidatures proclamades, corregir infraccions, i decidir quantes qüestions, reclamacions, queixes i recursos se suscitin durant el mateix i tinguin relació amb el procés electoral. La Comissió Electoral serà primera i única instància i les seves resolucions esgotaran la via administrativa de reclamació.

Les candidatures podran recusar membres de la Comissió Electoral.

En l’Assemblea General en què se celebrin les eleccions, la Comissió Electoral actuarà de Presidència Electoral i de taula de votacions, dirigint la sessió electoral i ordenant el procés de votació.

Article 12º.- Proclamació de candidats.

En el termini màxim de tres (3) dies naturals a explicar des de la data última per a la presentació de candidatures, la Comissió Electoral haurà de resoldre sobre les candidatures admeses i sobre la proclamació dels candidats, analitzant el compliment íntegre dels requisits exigits i la possible concurrència de prohibicions o incompatibilitats. Després del transcurs d’aquest termini de 3 dies, la Secretaria General publicarà les candidatures admeses amb una antelació de, almenys, quinze (15) dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General.

La resolució que adopti la Comissió Electoral sobre l’admissió de candidatures i la proclamació de candidats haurà de ser motivada, exposant si escau les raons de la no admissió i/o proclamació d’una candidatura, i haurà de ser notificada a la candidatura en qüestió.

Contra la proclamació de candidatures podrà recórrer en reposició qualsevol associat en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la publicació de la proclamació.

El recurs de reposició haurà de presentar-se al domicili de l’Associació i serà resolt per la Comissió Electoral en el termini de vint-i-quatre (24) hores, en reunió a la qual podrà assistir amb veu, però sense vot, l’associat recurrent. Contra l’acord de la Comissió Electoral no cap posterior recurs.

Si no es presentés cap candidatura quedarà constituïda una Comissió Gestora composta pel President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents, si escau. El President estarà obligat a convocar noves eleccions dins del termini de sis (6) mesos.

Si en la convocatòria al fet que es refereix el paràgraf anterior, es produís la mateixa circumstància, continuarà la Comissió Gestora, i el President tornarà a convocar eleccions transcorreguts altres sis (6) mesos. Si en aquesta convocatòria tampoc es presentés cap candidatura, la Comissió Gestora convocarà l’Assemblea General Extraordinària per a la dissolució, si escau, de l’Associació.

Article 13º.- Cens electoral.

La Comissió Electoral confeccionarà el cens electoral, que estarà compost per tots aquells associats que ostentin tal condició a la data en què finalitzi el període de presentació de les candidatures, i que es trobin al corrent del pagament de les quotes i mitjançant la Secretaria General es facilitarà el Cens Electoral a les Candidatures Elegibles.

Durant els tres (3) dies posteriors a la confecció del cens electoral, qualsevol associat tindrà dret a comprovar si consta en el mateix com a membre associat amb dret a vot. En cas que no estigui inclòs i no estigui conforme amb l’exclusió, podrà recórrer davant la Comissió Electoral de forma motivada, i aportar a aquest efecte quantes proves i documents estimi oportuns.

La Comissió Electoral haurà de resoldre el recurs dins del termini màxim del tres (3) dies següents a la seva interposició mitjançant decisió motivada.

Article 14º.- Informació als associats.

Sense perjudici de la informació institucional que durà a terme la Secretaria General, les candidatures que hagin estat proclamades elegibles podran, a partir de la seva proclamació, informar del seu projecte als associats, ja sigui directament, o be encarregant la tasca de difusió a la Secretaria General.

Article 15º.- Constitució de l’Assemblea General en la qual es desenvoluparan les votacions.

Conforme a l’establert en l’article 16 dels Estatuts socials vigents de l’Associació, l’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda per a la celebració de les eleccions, en primera convocatòria, quan concorrin a ella, presents o representats, més de la meitat dels membres amb dret a vot. En segona convocatòria, que se celebrarà com a mínim mitja hora més tard, quedarà vàlidament constituïda l’Assemblea sigui el que sigui el nombre de concurrents amb dret a vot.

El control de les votacions i posterior recompte dels vots es durà a terme per la Comissió Electoral.

Article 16º.- Dret a vot.

En l’Assemblea General en la qual es desenvolupin les eleccions ostentaran dret a vot, tot els socis ordinaris i socis-entitats-associacions membres de l’Associació, de conformitat amb el previst als articles 5, 7 i 9 dels Estatuts vigents de l’Associació, sempre que figurin en el cens electoral elaborat a aquest efecte. Per poder efectuar el vot, la Comissió Electoral, podrà sol·licitar la presentació d’algun document acreditatiu.

Conforme al previst en l’article 17º dels vigents Estatuts de l’Associació, s’admetrà la delegació de vot d’un associat a favor d’un altre associat, sempre que l’associat delegat tingui, en l’Assemblea General en què se celebrin eleccions, dret a vot.

La delegació haurà d’efectuar-se mitjançant escrit individual signat en el qual consti el nom complet del delegant i del delegat i la data de l’Assemblea General a la qual es refereixi així com la seva ordre del dia. La Comissió Electoral facilitarà un document tipus de Delegació de Vot. No serà vàlida la delegació que segons el parer de la Comissió Electoral no reuneixi els requisits o sigui concebuda amb caràcter general o a més d’una persona, o no s’hagi presentat a la Comissió Electoral abans de constituïr-se l’Assemblea General.

Article 17º.- Celebració de les eleccions

Ostentaran la Presidència i la Secretaria durant el procès d’eleccions de l’Assemblea General en què se celebrin eleccions els membres de la Comissió Electoral, els quals es distribuiran, segons acord que adoptin, els càrrecs de President, Vicepresident i Secretari de la taula presidencial de l’Assemblea. Aquests càrrecs tindran idèntiques funcions, en quant a desenvolupament i ordenació de l’Assemblea, que les que ostenten els seus homònims en les restants Assemblees Generals.

Article 18º.- Acreditació i constitució de l’Assemblea General.

En el mateix lloc i hora establerts per a la celebració de l’Assemblea General, en primera o segona convocatòria, i abans de constituir-se l’Assemblea General, es podrà la identitat i les credencials dels associats presents, la seva inclusió en el cens electoral, així com la documentació que aportin respecte de vots delegats.

Finalitzada la comprovació de les credencials i dels vots delegats, i determinada per la Comissió Electoral la validesa o invalidesa d’aquests, es constituirà en primera convocatòria l’Assemblea General si es comprova la concurrència del nombre necessari de membres associats. Si no s’obté aquesta assistència, es constituirà l’assemblea en segona convocatòria, una vegada transcorregut el termini de mitja hora.

Article 19º.- Votacions.

Les votacions seran a ma alçada, excepte sol·licitud expressa de com a mínim d’un 10% del socis presents per que es realitzi de manera secreta, mitjançant un sistema de paperetes individualitzades de cada candidatura. Aquestes paperetes es confeccionaran per l’Associació i es facilitarien als associats assistents, en el cas que fos necessari. El vot, és a dir, la papereta introduïda en el sobre, es dipositaria en una urna que se situaria en la taula de votació a la vista dels assistents.

La Comissió Electoral es farà responsable de garantir que estiguin sempre disponibles les paperetes electorals de totes les candidatures.

Un membre de la Comissió Electoral haurà de deixar constància de’ls qui exerceixen el seu dret al vot en el llistat del cens corresponent.

Article 20º.- Recompte dels vots.

Conclosa la votació, i de no ser a ma alçada, la Comissió Electoral procedirà tot seguit a l’escrutini dels vots, que serà públic i no s’interromprà excepte causa de força major.

Es consideraran vots en blanc aquells sobres que no continguin papereta.

Són nuls els vots en els següents casos:

  1. aquells sobres que continguin altres documents diferents a paperetes.
  1. l’emès en papereta sense sobre o en sobre que contingui paperetes de més d’una candidatura.
  • l’emès en papereta en la qual s’hagués modificat, afegit o ratllat el nom del candidat comprès en ella, o s’hagués produït qualsevol altre tipus d’alteració.

En el cas que el sobre contingui més d’una papereta de la mateixa candidatura es computarà com un sol vot vàlid.

Article 21º.- Resultat i acta de votació. 

En les eleccions que se celebrin resultarà triada, per majoria simple, aquella candidatura que obtingui major nombre de vots al seu favor. En cas d’empat entre dos a més candidatures, es realitzarà una segona votació. Si després d’aquesta no es resolgués l’empat, resultarà designada com a Candidatura Electa la que per sorteig resulti triada. Correspon a la Comissió Electoral realitzar i supervisar aquest sorteig.

Una vegada realitzat l’escrutini, la Comissió Electoral estendrà per triplicat un acta en la qual s’expressarà detalladament el nombre d’electors segons la llista del cens electoral, el nombre de votants, el de vots vàlids, nuls, en blanc, i el dels obtinguts per cada candidat, que haurà de ser certificada pels Secretaris, entrant i sortint amb el vist-i-plau dels President, entrant i sortint.

Article 22º.- Acceptació i presa de possessió del càrrec. Certificació dels acords.

Realitzat l’escrutini, es procedirà a la proclamació provisional del candidat electe. Si transcorregudes les vint-i-quatre (24) hores següents a la conclusió de l’escrutini no s’interposés cap impugnació enfront d’aquesta proclamació provisional, es procedirà a la proclamació definitiva i presa de possessió del nou President electe, qui assumirà les funcions inherents al seu càrrec.

Les impugnacions hauran de resoldre’s per la Comissió Electoral abans de les setanta-dos (72) hores següents a la seva interposició.

LA renovació de càrrecs haurà de ser certificada pels Secretaris, entrant i sortint amb el vist-i-plau dels President, entrant i sortint, i i haurà de comunicar-se al Registre d’Associacions.

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El present Reglament de Règim Electoral pot ser modificat, total o parcialment, mitjançant acord adoptat per l’Assemblea General d’Associats, de conformitat amb les regles i tràmits previstos en els Estatuts Socials per a les modificacions estatutàries. 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El present Reglament entrarà de manera immediata a la seva aprovació pel l’Assemblea General. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada quanta normativa electoral de l’Associació s’oposi al preceptuat en el present Reglament.