TOP MENU

PREMI INNOVA

PREMI A LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR NÀUTIC

ADIN, en el seu propòsit d’impulsar el sector de la nàutica d’esbarjo, convoca el seu 3er premi anual per a projectes empresarials vinculats al sector de la indústria comerç i serveis nàutics, o fins i tot projectes d’activitats per a la difusió de les activitats nàutiques, el turisme i els esports nàutics.

TERMINI D’ENTREGA: 30 de julioL de 2016

ENTREGA PREMIS: Saló Nàutic Internacional de Barcelona (octubre)

PREMIS: pendents de determinar

Estem redactant les bases de la tercera edició del Premio a la Innovació en el sector nàutic. Pots consultar a continuació les bases de la darrera convocatòria.

BASES 2ª EDICIÓ

1ª. PARTICIPANTS

Podran participar individualment o conjuntament, emprenedors, estudiants, empresaris i persones físiques o jurídiques, amb o sense ànim de lucre que tinguin un projecte empresarial vinculat al sector de la indústria comerç i serveis nàutics, o fins i tot projectes d’activitats per a la difusió de les activitats nàutiques, el turisme i els esports nàutics.

2ª PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL CONCURS

Els concursants hauran de presentar per escrit tota la documentació que estimin convenient al domicili social de ADIN, Avida Reina M. Cristina, S7N, 08004 Barcelona (Espanya), fent constar en la primera pàgina o escrit introductor que concorren al Premi ADIN als millors projectes de negoci.

S’admetrà documentació en qualsevol llengua oficial a la CE, tot i que s’agrairà que preferentment sigui emprat el castellà o l’anglès.

En el cas de projectes que es presentin sota pseudònims és imprescindible enviar per correu postal, juntament amb la documentació lliurada, les dades personals i contacte del participant, fent esment al projecte al qual pertanyen.

Tot projecte haurà d’anar acompanyat d’un nom d’un sobre a part on figurin com a mínim les següents dades:

-Identificació (Nom i cognoms de l’autor i, si s’escau, el pseudònim que s’utilitzi)

– Domicili i número de DNI, passaport o qualsevol altre document oficial identificatiu o NIF, en cas d’empreses.

– Manifestació expressa del caràcter original del projecte que es presenta.

– Manifestació expressa de l’acceptació de les bases del premi.

– Data i signatura original.

L’admissió de projectes es tanca el 30 de juliol de 2015. No obstant això, ADIN podrà admetre aquells respecte dels quals tingui constància que han estat enviats fins a tal data, sempre que es rebin en un termini que no alteri el normal desenvolupament del concurs .

3a AUTORIA, ORIGINALITAT I DIVULGACIÓ DELS PROJECTES

La presentació d’un projecte al concurs implica necessàriament l’acceptació integra i incondicional de les presents bases per part optant, així com:

1. El consentiment de l’aspirant a la divulgació del projecte presentat en cas de resultar premiat o finalista.

2. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a ADIN, de l’autoria i l’originalitat del projecte presentat, i que aquest no sigui còpia no modificació total o parcial de cap altre projecte propi o aliè.

3. la garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a ADIN del caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni cap limitació de tots els drets d’explotació sobre el mateix davant de tercers, sense trobar-se sotmès a cap un altre concurs pendent de resolució.

La presentació del projecte comporta, així mateix, el compromís de ser retirat del concurs.

4ª JURAT I VOTACIÓ

El Jurat està format per un mínim de 5 membres del Comitè Executiu i / o de la Junta Directiva de ADIN, que seran designats lliurement pel president de ADIN, actuant com a portaveu seu secretari general.

El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació dels projectes presentats serà el que estableixi ADIN. El jurat realitzarà la lectura de tots els projectes admesos a concurs, i emetrà un informe de cada un d’ells i escollirà o mínim dels tres que consideri millors, com a finalistes.

Es designaran tres finalistes que seran sotmesos a nova lectura i debat entre els membres del jurat.

les decisions del jurat, inclòs la decisió definitiva, s’adoptaran per majoria simple i totes les seves deliberacions seran secretes.

Sense perjudici del contingut de la resolució definitiva del concurs, ADIN no respon de les opinions manifestades pel jurat o per qualsevol dels seus membres, abans o després de l’emissió d’aquell, en relació amb qualsevol dels projectes presentats.

5ª PREMI

S’atorgarà, com a guanyador, un premi de 2.500 Euros al projecte que es consideri amb majors mereixements.

També s’atorgarà dos Accèssits de 500 euros a cada un dels dos finalistes.

El concurs podrà ser declarat desert.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic en el transcurs d’un esdeveniment que se celebrarà durant el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, ​​previsiblement al mes d’octubre de 2015.

6a CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ

L’atorgament tant del premi com dels accèssit de finalistes No suposa que els respectius autors dels projectes guardonats facin cap tipus de cessió a ADIN, excepte pel que fa a la divulgació del concurs.

7ª DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS

Un cop adjudicat del premi no es retornaran als autors no premiats els originals presentats que seran destruïts i en cap cas es facilitarà còpia dels informes per a l’avaluació del projecte.

8a SUBMISSIÓ EXPRESSA

Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que pugui suscitar directament o indirectament amb ocasió de la interpretació i execució de les presents bases, les parts renuncien al fur propi que pogués corresponent i se sotmet expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona .