TOP MENU

SOL·LICITUD TARGETA

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE TARGETA DE
MEMBRE CLUB ALAMAR, AMICS DEL MAR

Per començar a gaudir de les avantatges de ser client dels socis de l’ASSOCIACIÓ D’INDÚSTRIES, COMERÇ I SERVEIS NÀUTICO-MARÍTIMS, ADIN, sol·licita la teva targeta omplint el següent formulari.

condiciones-generales-club-alamar

CONDICIONS LEGALS DE WWW.A-LA-MAR.CAT

Condicions legals per a obtindre la Targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR

La sol·licitud de la targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR implica l’acceptació de les següents condicions legals:

  1. ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la venda de tots els productes i serveis que puguin ser adquirits utilitzant la targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR en els establiments de les empreses associades al programa.

ADIN pot ocasionalment modificar els articles de les seves condicions generals, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina Web www.adin.cat . Aquestes modificacions són atribuïbles a partir de la seva publicació en Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment, per la qual cosa cada compra es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d’haver-les llegit.

  1. FULLS DE RECLAMACIONS

Existeixen fulls de reclamacions a la disposició del client en qualsevol dels establiments associats al programa d’ADIN.

  1. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT DE DADES

Al moment en què un usuari es registra, les seves dades personals, són incorporades a la nostra base de dades, podent ser traslladats a aquelles empreses membres d’ADIN associades al programa únicament per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del seu interès. ADIN assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, garantint que en cap cas seran cedides a terceres persones o entitats, excepte l’excepció citada.

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client d’ADIN, podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través de correu electrònic info@adin.cat.

S’entendrà que el client accepta les condicions establertes i presta tots els consentiments requerits si ens remet el formulari, tant per electrònicament, com per correu ordinari o altres mitjans.

CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA ALAMAR, AMICS DEL MAR

Condicions generals per a obtindre la Targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR

La sol·licitud de la targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR implica l’acceptació de les següents condicions generals.

PRIMERA: OBJECTE

1.1 Objecte: La targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR és un sistema de promoció i fidelització de clients promogut per ADIN i dirigit als consumidors finals, que podrà ser utilitzada en les empreses d’aquells membres d’ADIN adherits al programa.

1.2 Titulars: Podran ser titulars de la targeta les persones físiques majors de 18 anys, residents a Espanya, que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar.

SEGONA: DURADA

Aquesta targeta es mantindrà en vigor de forma indefinida. Per finalitzar ADIN ho comunicarà als titulars mitjançant la web www.adin.cat o correu electrònic.

Els titulars de la targeta podran donar-se de baixa de la mateixa a qualsevol moment, mitjançant la sol·licitud per escrit a ADIN, en l’adreça que consta en aquestes condicions i adjunt còpia de document d’identitat.

TERCERA: OPERATIVA

3.1 Sol·licitud: Els formularis de sol·licitud estaran a la disposició dels clients que desitgin adherir-se a aquesta promoció en www.adin.cat , podent també trobar-se als domicilis de les empreses adherides al programa d’ADIN.

Una vegada emplenada la sol·licitud online, o remès per correu ordinari el formulari imprès, s’iniciaran els tràmits per al lliurament de la targeta, que es lliurarà sempre que sigui possible en un termini màxim de 21 dies, remetent-la-hi al seu domicili o a l’establiment on va dipositar la sol·licitud.

En cas de produir-se una modificació en les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a ADIN, mitjançant correu electrònic a info@adin.cat o per correu a l’adreça Avgda. Reina Mª Cristina s/n, 1º, 08004 Barcelona. La no comunicació d’aquestes modificacions eximeix de qualsevol responsabilitat a ADIN, per l’ús de les dades comunicades amb la sol·licitud de la targeta.

QUARTA. PROMOCIONS

A través de la targeta ALAMAR, AMICS DEL MAR, el titular es beneficiarà de totes les promocions que vagin creant-se en el futur, les quals li seran comunicades a través de la web www.mammoth.es, mitjançant missatges SMS, per correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà que determinin els comerços ADIN.

CINQUENA: PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant de la targeta queda informat que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers d’ADIN, amb l’adreça en Avgda. Reina Mª Cristina, s/n, 1º, 08004 Barcelona.

La finalitat del tractament de les dades serà la de realitzar els serveis contractats de Targeta de fidelització de clients ADIN, per la qual cosa ADIN podrà cedir les seves dades a les empreses membres de la mateixa, per realitzar la prestació de productes o serveis al titular.

El titular pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a ADIN en l’Avgda. Reina Mª Cristina, s/n, 1º, 08004 Barcelona en els termes legalment prevists mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça anteriorment indicada.

SEXTA: PÈRDUA, ROBATORI, DETERIORACIÓ I FRAU EN L’ÚS DE LA TARGETA

6.1 Pèrdua, robatori i deterioració: En cas de produir-se pèrdua, robatori o deterioració de la Targeta, el titular haurà de comunicar-ho per escrit a ADIN o per correu electrònic a info@adin.cat.

6.2 Frau: En el supòsit d’ús fraudulent de la Targeta i contrari a les presents Condicions Generals, ADIN, es reserva el dret a l’anul·lació de la mateixa i pèrdua automàtica de beneficis.

SETENA: Responsabilitat

ADIN no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de l’operativa de la Targeta, tret que siguin produïts per una actuació negligent o dolosa de la mateixa.

OCTAVA: GENERALS

8.1 La possible modificació, total o parcial, dels requisits i avantatges en l’ús de la Targeta, podrà ser realitzada per ADIN anunciant-la a través del seu web www.adin.cat, pels mitjans escrits o electrònics. Aquests canvis, que poden realitzar-se sense previ avís al titular, no generaran responsabilitat alguna per a ADIN. La continuïtat en l’ús de la targeta implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

8.2 L’ús d’aquesta targeta serà incompatible amb l’ús de qualsevol altra targeta de fidelització de clients igual o semblant.

8.3 Les conseqüències fiscals derivades de l’ús de la Targeta, si les hi hagués, seran assumides per qui resulti responsable conformement a la legislació que s’apliqui.

8.4 A fi de prestar un millor servei, el titular podrà resoldre els seus dubtes i incidències a través d’ADIN mitjançant el seu web o en el telèfon 93 233 24 32, en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.

8.5 Les presents bases podran consultar-se a la web www.adin.cat

NOVENA: JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús de la Targeta, les parts et sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la Comunitat de Barcelona.

Omple i envia el següent formulari amb les teves dades.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les condicions generals exposades.

Nom (obligatori)

Direcció (obligatori)

E-mail (obligatori)

Telèfon (obligatori )

Població, Província, CP

Disposes d'embarcació?
No

Tipus d'embarcació

Marca, model i eslora

Zona de navegació

Disposa d'amarre
No

Població d'amarre

Hores de navegació a l'any i principal activitat nàutica que realitza

Quotes:
30€ a l'any
quota superior (OPCIONAL) Import:

Compte bancari:

Talla de samarreta: SMLXLXXL