El Govern impulsa mesures econòmiques dirigides als usuaris, gestors i agents dels ports de la seva titularitat, per valor d’1,3 MEUR

9-abr.-2020 | Ajuts i subvencions, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

Les mesures econòmiques  impulsades per l’empresa pública  PORTS DE LA GENERALITAT són per a tots els sectors d’activitat portuària: nàutic, pesquer, turístic, comercial i industrial

 9 d’abril de 2020. El Comitè Executiu de l’empresa pública Ports de la Generalitat ha aprovat les mesures econòmiques adoptades per l’empresa, de caràcter temporal i de gran excepcionalitat, que suposaran una aportació estimada en 1,3 milions, per ajudar a pal·liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus en els usuaris, gestors i agents portuaris, especialment els que han vist impossibilitada, reduïda o afectada la seva activitat, i per la utilització i/o aprofitament del domini públic portuari. L’objectiu final és que el sistema portuari català continuï contribuint al PIB de Catalunya i al manteniment de llocs de treball.

Algunes de les mesures aprovades dirigides als sectors que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports de la Generalitat són les següents:

  • Aplicar una reducció corresponent al període de l’estat d’alarma sobre les taxes d’aprofitament a aplicar a les embarcacions esportives i d’activitats turístiques.
  • Reduir  els dies en estat d’alarma en la facturació de les taxes d’ocupació de superfície  (TO1) i (TO3).
  • Ampliar el termini o ajustar la facturació en les ocupacions de temporada, en funció de l’afectació acreditada per les restriccions de l’estat d’alarma.
  • Ajornar el pagament del cànon d’activitat a facturar en aquest exercici 6 mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Reduir la tarifa E3 de subministrament d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors que com a mitjana suposarà una reducció del 20%.

Principals mesures adoptades

Les mesures impulsades per Ports de la Generalitat són d’aplicació a tots els sectors d’activitat portuari (nàutic, pesquer, turístic, comercial i industrial), prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el compliment dels requisits establerts i s’afegeixen a les que ha adoptat el Govern de la Generalitat i que es poden consultar a la pàgina web de Ports de la Generalitat.

Preus privats

 Mantenir per a l’exercici 2020 els preus privats vigents en exercicis anteriors, sense experimentar cap variació a l’alça. En la tarifa E3 de subministraments d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors, no s’aplicaran els coeficients de repercussió, que com a mitjana suposarà una reducció del 20% en la facturació.

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari

Pel que fa a les embarcacions vinculades al sector turístic (taxes TA1 i TA2) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma, amb possibilitat d’ampliar la temporada i a les d’embarcacions esportives (taxa TA5) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma. Mentre duri el període d’afectació de la declaració d’estat d’alarma per fomentar el confinament sanitari se suspèn la taxa d’estacionament de vehicles (TA6).

Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari

En les activitats de temporada subjectes a les taxes TO1 i TO3, es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma per la no utilització de la superfície o bé s’ampliarà proporcionalment el termini de finalització.

En les concessions i autoritzacions vigents subjectes a la TO1, es reduirà el període en estat d’alarma en la facturació, aplicant el percentatge reductor següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals.

Per a les empreses concessionàries o autoritzades que acreditin accions de solidaritat i suport a la lluita contra la COVID-19, especialment en l’àmbit de la innovació i de suport tecnològic i/o productiu, per al subministrador de material sanitari i/o de protecció, en la liquidació de les taxes es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma, que s’aplicarà en la següent facturació, amb el percentatge següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals, encara que no concorri el requisit general de la davallada d’activitat, del qual estarien exempts.

Cànon d’activitat

La liquidació el cànon d’activitat de l’exercici 2020 es calcularà basant-se en la facturació realment assolida, sense considerar els imports mínims estipulats i s’ajornarà el pagament del cànon d’activitat de l’exercici 2019 fins als 6 mesos posteriors a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma.

Altres mesures establertes que han de contribuir a destensionar la tresoreria de les empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports competència de la Generalitat són:

  • Ajornar l’impuls dels requeriments derivats d’aquest període durant l’exercici 2020 i suspendre els que estaven en procés durant l’estat d’alarma fins als 30 dies naturals després de la finalització d’aquest.
  • Les domiciliacions als usuaris i concessionaris durant el període d’estat d’alarma només es podran realitzar amb l’aprovació d’aquests.
  • Establir el Pla Ports Coronavirusa favor dels usuaris i concessionaris que realitzin els pagaments en termini fins als 6 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, amb un retorn del 3,5 %.
  • La data de venciment de les liquidacions, siguin anteriors o no a l’estat d’alarma, es correspondrà a la data resultant de sumar a la data real de venciment els dies naturals en estat d’alarma més 30 dies naturals més.
  • En acords d’ajornament i fraccionament, son ampliar fins a un any els calendaris habituals de pagament, en funció de l’afectació en l’activitat del deutor i durant aquest any 2020 amb la supressió dels interessos de demora aplicables,prèvia acreditació del requisit de la davallada d’activitats i els altres que concorren.

 

En funció de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que va entrar en vigor el passat 30 de març de 2020, el sistema portuari és configurat per les infraestructures portuàries, la gestió de les quals és competència de la Generalitat i pels serveis i les activitats que regula aquesta llei com a prestacions que s’ofereixen al públic per satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries. La gestió de les infraestructures correspon a Ports de la Generalitat i els seus recursos tenen caràcter finalista, ja que es destinen a la consecució dels seus objectius i, per tant, a l’autofinançament del sistema portuari.

Des d’ADIN, en els propers dies, us seguirem informant per facilitar-vos informació detallada al respecte, en particular dels mecanismes establerts per a la bonificacions assenyalades.

ADIN-INFORMACIO-CORONA-VIRUS

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades