Mesures adoptades per la Direcció General de la Marina Mercant, en relació al COVID-19

23-març-2020 | Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

La Direcció General de la Marina Mercant ens ha fet partíceps de diverses notes informatives que han elaborat  en relació al COVID-19.

Aquestes notes informatives tracten dels  diferents àmbits de la seva competència, de les que en total en els darrers dies han publicat 13 notes informatives entre ordres i resolucions, quee tracten sobre:

 

 • Información oficial del Ministerio de Sanidad dirigida a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía en relación a recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general.
 • Medidas para minimizar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito de la Marina Mercante.
 • Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles.
 • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 • Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español.
 • Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.
 • Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
 • Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.
 • Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears.Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 • Estancia de buques inactivos en puertoOrden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
 • Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 • Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Al següent enllaç, podeu descarregar totes aquestes notes:

https://www.mitma.es/maritimo/estado-alarma 

En particular dels documents publicats, el que afecta més a l’àmbit de la nàutica es el segon document, Medidas para minimizar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito de la Marina Mercante, en aquest document, a la secció E, parla de la NÀUTICA D’ESBARJO i informa que les activitats esportives i d’esbarjo han estat suspeses, tal i com preveu l’article 10.3 del Real Decret 463/2020, de 14 de março, que en el seu annex cita expresament les “proves i exhibiciones nàuttiques”. En consequència, queden prohibides totes les activitats referents a regates o proves i exhibicions nàutiques. La navegació privada d’esbarjo no es permet com a consequència de la prohibició de circulació per les vies d’ús públic per a realitzar aquesta activitat, excepte qye siga per una questió exclusivament professional. En consequència s’evitaran sortides amb embarcacions d’esbarjo mentre duri l’estat d’alarma decretat.

Els títols de la nàutica d’esbarjo, així com els certificats i despatxos per temps de les embarcacions d’esbarjo que caduquin durant el temps que duri l’estat d’alarma veuen ampliada la seva validesa per un termini addicional igual al de vigència d’aquesta situació excepcional, a comptar des de la seva finalització.

Als propers dies, s’actualitzarà aquest document de manera que també permeti prorrogar la validessa d’aquells certificats o títols que hagin  caducat recentment i per als quals ja s’hagués sol·licitat la seva renovació però no hagi donat temps a la seva tramitació abans de la declaració de l’estat d’alarma. Aquest canvi no es pot fer fins que aquesta situació es contempli igualment en la /2020, de 19 de març, dictada pel Ministre.

Quan es publiqui aquesta modificació, remetrem nova informació al respecte.

ADIN logo blanc

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades